Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitsdecreet stelt dat alle voorzieningen over een eigen kwaliteitshandboek moeten beschikken. Dit kwaliteitshandboek bevat de richtlijnen van het kwaliteitsbeleid binnen onze voorziening. Wie ons kwaliteitshandboek graag verder wil inkijken kan hiervoor een mailtje sturen naar info@albevzw.be. Wij geven u hier alvast een overzicht van de inhoud mee:

1. Structuur van het kwaliteitshandboek

2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening

3. Kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader

4. Kwaliteitssysteem

4.1. Organisatiestructuur
4.2. Overzicht en werking van de overlegorganen
4.3. Deelname van externe overlegorganen
4.4. Inzetten van de middelen
4.5. Beheren van de documenten van het kwaliteitshandboek
4.6. Gebruikersgerichte processen

4.6.1. De intake
4.6.2. Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het individueel handelingsplan
4.6.3. Het beëindigen van de ondersteuning
4.6.4. Het organiseren van het collectief overleg met de gebruikers
4.6.5. Het afhandelen van klachten van de gebruikers
4.6.6. Het voorkómen, detecteren van en aangepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers
4.6.7. De tijdelijke afzonderingsmaatregelen

4.7. Organisatiegerichte processen

4.7.1. Het selecteren en aanwerven van personeel
4.7.2. Het vormen, trainen en opleiden van personeel
4.7.3. Het ondersteunen en evalueren van het personeel

4.8. Zelfevaluatie

4.8.1. Toetsen van tevredenheid van gebruikers
4.8.2. Het implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen
4.8.3. Het periodiek evalueren van de ingezette middelen
4.8.4. Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits
4.8.5. Het beoordelen van het kwaliteitshandboek door de directie
4.8.6. Kwaliteitsplanning

5. Bijlagen

5.1. Checklist opname/onthaal gesprek
5.2. Individueel handelingsplan
5.3. Charter collectieve rechten en plichten
5.4. Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding
5.5. Individuele dienstverleningsovereenkomst
5.6. Organigram
5.7. Takenpakketten
5.8. Tekst “een ruiker rozen”
5.9. Tekst “O gij die verlangend om te luisteren in een klein bootje achter mijn schip aan zijt gevaren”
5.10. Toelating RVB
5.11. Onthaalbrochure “wegwijs in vzw Albe”